Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Planbaten in de regelgeving

Het Decreet Ruimtelijke Ordening heeft als tegenpool van de planschadevergoeding een planbatenheffing ingevoerd. Zo kan er worden bijgedragen in de kosten van (aspecten van) het ruimtelijk beleid.

De operationalisering van de planbatenheffing wordt beschreven in de Vlaamse Codex, in de artikels 2.6.4. tot en met 2.6.19..

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten: vergunningen, planologie en handhaving. Die vernieuwingen beogen vooral vereenvoudigde en transparantere procedures en een grotere rechtszekerheid voor burgers en lokale besturen.

Met het oog op de operationalisering van een aantal aspecten van de planbatenheffing werd volgend uitvoeringsbesluit goedgekeurd 'Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende sommige aspecten van de planbatenheffing'.

Vanuit het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed werd een brief verstuurd naar al de gemeentebesturen, namelijk de brief van 23 juli 2009 aan de gemeentebesturen in verband met de Codex en het decreet Grond- en Pandenbeleid.

Met deze brief wenst het departement RWO in detail in te gaan op een aantal concrete gevolgen van de decretale wijzigingen, meer in het bijzonder de invloed op lopende processen en –procedures per 1 september 2009. Deze brief heeft niet de bedoeling om alle decretale wijzigingen te behandelen, wel deze die onmiddellijk bij de inwerkingtreding van het decreet of snel daarna een belangrijke impact hebben op het gemeentelijk beleid

Van deze brief werd ook een afschrift gestuurd aan alle provinciale deputaties, zodat zij ook op de hoogte zijn, onder meer in het kader van het administratief toezicht op het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeenten.

Begin juni 2010 werd er naar alle gemeentelijk en provinciale stedenbouwkundige ambtenaren een mail verstuurd vanuit het departement RWO om te informeren over de werkwijze voor de opmaak van een planbatenregister en de aanmaak van een geografische databank van (deel)percelen die aangeleverd dienen te worden in een geoloket planbaten, zoals aangegeven in de Vlaamse Codex.