Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

hoe de RWO data manager gebruiken?

Gemeenten communiceren het Register Onbebouwde Percelen aan het departement Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) via de internetapplicatie ‘RWO Data Manager’. Deze applicatie bevat verschillende modules, waarvan deze voor ROP en Plannen (de vroegere geoloketten ROP & Plannenregister) van toepassing kunnen zijn voor het aanleveren van het Register Onbebouwde Percelen.

De RWO Data Manager is een paswoord-beveiligde applicatie die elke user een rol met bijhorende rechten toekent. Zo zal een gemeente enkel percelen en plannen op haar grondgebied kunnen bekijken en editeren, de provincie enkele de percelen van de gemeenten binnen de provincie kunnen bekijken,….

Om de gevraagde gegevens correct in te brengen in de RWO Data Manager heeft elke gemeente 3 opties: manuele ingave, import via xml-files en import via shapefiles.

Manuele ingave

Gemeenten die niet over een eigen (GIS-)systeem beschikken en hun ROP niet laten opmaken door een externe softwareleverancier wordt de mogelijkheid aangeboden om hun onbebouwde percelen manueel in te geven en te beheren in de module ROP van de RWO Data Manager. De gemeente duidt op de kaart een onbebouwde perceel aan waarna de wizard opent die het mogelijk maakt de nodige velden in te vullen. Het is steeds mogelijk de ingebrachte gegevens nog te wijzigen alvorens deze door het departement worden gevalideerd. Het nadeel van deze methode is dat de ingave van onbebouwde percelen één per één moet gebeuren. Ook de plannen (module Plannen) en verkavelingsdossiers (module ROP) kunnen manueel worden ingebracht.

Import via XML of shp

Gemeenten die wel over een eigen (GIS-)systeem beschikken of die hun ROP laten opmaken door een externe partij kunnen hun plannen en de eigenlijke gegevens over onbebouwde percelen in de respectievelijke modules van de RWO Data Manager opladen via shapefiles of XML.

Gemeenten kunnen de nodige velden uit hun eigen (GIS-)systeem exporteren naar een van beide bestandstypes waarna deze kunnen opgeladen worden in de RWO Data Manager. Dit is een “alles-of-niets” operatie. Indien er fouten zijn in de files dienen deze eerst aangepast te worden en dan opnieuw opgeladen.

Eerst dienen de files met de verkavelingsdossiers en de plannen opgeladen. Deze files creëren namelijk afhankelijkheden met de file met de eigenlijke onbebouwde percelen. Al laatste kan de file met de eigenlijke gegevens ROP worden opgeladen.

Ter ondersteuning van overheden werden door RWO een aantal specifieke tools ontwikkeld:

- Voor het aanleveren van informatie omtrent onbebouwde percelen: Modelshape ROP [zip, 5 kB, versie 2.0 januari 2012]

- Voor het aanleveren van planinformatie: Modelshape plannen [zip, 2 kB, versie 2.0 januari 2012]

- Voor overheden die naast de alfanumerieke gegevens van de verkavelingsvergunningen ook de contouren van de verkavelingen willen aanleveren is er een specifieke modelshape (dit is een optionele functionaliteit): Modelshape contouren verkavelingsvergunningen  [zip, 4 kB]

Tenslotte zijn ook de XSD-schema’s [zip, 8 kB, versie 2.0 januari 2012] voor gemeente wiens eigen (GIS-)systeem geen shapefiles ondersteunt beschikbaar gesteld. Aan de hand van deze schema's is het mogelijk de nodige XML’s aan te maken.

Hier kunt u een niet-limitatieve lijst terugvinden van semi-publieke rechtspersonen.