Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
 

Ruimtelijke beleidsplannen leggen een lange-termijnvisie op de ruimtelijk ordening vast, en koppelen daar operationele doelstellingen aan.  Ze vervangen de ruimtelijke structuurplannen.  Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van vergunningen aan particulieren of bedrijven.

Ruimtelijke beleidsplannen worden op de drie bestuursniveaus gemaakt:


 

 

Ruimtelijke structuurplannen leggen de visie op de ruimtelijke ordening vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen.

We onderscheiden:


 

 

Bestemmingsplannen zorgen voor de verfijning op perceelniveau. Deze plannen worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen.

Niet al deze plannen zijn op internet raadpleegbaar. Wilt u precies weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, win dan informatie in bij de gemeente.

Meer lezen over bestemmingsplannen


 

 

Onteigeningsplannen worden opgemaakt wanneer onteigeningen moeten gebeuren om plannen te kunnen realiseren.


 

 Rooilijnplannen leggen de grens vast tussen het openbaar domein en de private eigendommen.