Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Polycentriciteit

Het onderzoek rond polycentriciteit focust op de positie van Vlaanderen in het zich ontwikkelende netwerk van (delen van) steden en stadsregio's op verschillende schaalniveaus. Daarbij wordt vertrokken van het monocentrisch stadsmodel waarvoor ruimtelijke alternatieven worden onderzocht. Een belangrijk aspect hierin is de discussie over concurrentiële en complementaire relaties tussen steden en stadsregio's. Een ander aspect is de verhouding tussen klassieke stadscentra en subcentra in de periferie. Die inzichten leiden tot de ontwikkeling van ruimtelijke strategieën om het netwerk in en tussen steden in Vlaanderen te optimaliseren, ook in een grensoverschrijdende context.  

De resultaten werden gebundeld in vier thema’s:

Vlaanderen als polycentrische ruimte

Dit rapport bundelt de bestaande kennis vanuit de literatuur rond het thema polycentriciteit. Het gaat dieper in op de verschillende ruimtelijke schaalniveaus: intradstedelijk, interstedelijk en interregionaal.

 

 

 

 

 

Wonen en polycentriciteit

Dit rapport onderzoekt de relatie tussen polycentriciteit en wonen. Het gaat in op de mogelijkheden om meer geclusterd te wonen en de wijze waarop de toekomstige woningbouwopgave ingezet kan worden om dit te bereiken.

 

 

 

 

 

Verplaatsingen en polycentriciteit

Deze publicatie bundelt onderzoek rond verplaatsingen en polycentriciteit. Het
eerste deel gaat in op duurzame verplaatsingen en centrale plaatsen op basis van woon-schoolafstanden in het Vlaams lager onderwijs. Een volgend deel bespreekt het polycentrisch stedelijk systeem in centraal Vlaanderen op basis van reistijden via duurzame vervoermodi. Een laatste gedeelte gaat in op de omgevingsfactoren van de bestemming die bepalend zijn voor de vervoerskeuze van bezoekers van grootschalige winkelcentra.

 

Werken en polycentriciteit

Dit rapport bespreekt de ruimtelijke schalen en processen voor metropoolvorming in Vlaanderen. Het is specifiek gericht op de arbeidsmarkt. De publicatie onderscheidt drie geografische subsystemen voor Vlaanderen en Brussel en onderzoekt de ruimtelijke interdependenties.