Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

VCRO in cijfers: Verordeningen

Een verordening bevat voorschriften die gelden op het gehele grondgebied of op een deel van dat grondgebied. Het instrument is al in gebruik van vóór de inwerkingtreding van de stedenbouwwet op 22 april 1962. Sinds 1 mei 2000 kunnen er verordeningen op de drie overheidsniveaus opgemaakt worden: gemeente, provincie en Vlaamse gebieden.

226 van de 308 Vlaamse gemeenten hebben minstens 1 verordening op hun grondgebied. 

Aan de hand van geactualiseerde gegevens over verordeningen, is het mogelijk om in te gaan op de aantallen verordeningen en de inhoud ervan. In de jaren zeventig en tachtig regelden de meeste gemeentelijke verordeningen aspecten van waterbeheersing en beplanting. In de jaren negentig stonden parkeren, woonkwaliteit en meergezinswoningen centraal. 

Onderstaande grafiek geeft het aantal verordeningen volgens de meest voorkomende thema’s sinds1931.

Verordeningen per thema

- download de infografiek

- download de feitenfiche

meer info:

https://www.ruimtelijkeordening.be/Verordeningen