Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

HET Vergunningenregister

Waarom een vergunningenregister?

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie m.b.t. de ruimtelijke ordening en stedenbouw op het grondgebied van de gemeente. Het vormt een survey-instrument dat op alle bestuurlijke niveaus nuttig en noodzakelijk is bij het ruimtelijk beleid.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderstreept het belang ervan  door te stellen dat elke gemeente over een vergunningenregister moet beschikken.

Het vergunningenregister is een bestuursdocument. Burgers kunnen het  inzien of tegen vergoeding een uittreksel opvragen.

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.

De registratie houdt geen erkenning in van rechten, noch is het een vaststelling van het bestaan of niet bestaan van rechtsgevolgen. De vermeldingen in het vergunningenregister moeten geverifieerd kunnen worden aan de hand van de onderliggende stukken, beslissingen, aanvragen, ....

De vermelding in de registers vormt geen geldigheidsvoorwaarde voor een stedenbouwkundige vergunning, noch worden door de vermelding op zich rechten verleend. Evenmin is de vermelding een bekendmakingsverplichting die tot doel heeft een beslissing tegenstelbaar te maken ten aanzien van derden, beroepsmogelijkheden te openen voor belanghebbende, enz. Door de vermelding in het vergunningenregister ontstaat geen stedenbouwkundige vergunning.

Op basis van een inschrijving van een vermoeden van vergund zijn, kan niet worden geconcludeerd dat een constructie vergund is. De gemeenten dienen een grondig onderzoek te voeren, met name of er ooit een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd (register van aanvragen, vergunningen, notulen van het college van burgemeester en schepenen, adviezen, …) alvorens een inschrijving te doen in het vergunningenregister. Bij twijfel over het vergund zijn, mag geen vermoeden worden ingeschreven.

Van zodra een gemeente over én een plannenregister én een vergunningenregister beschikt ,wordt dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ontstaan nadere informatieplichten.

Hoe maakt de gemeente haar vergunningenregister op?

De vormvoorschriften werden vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, houdende de organisatie van het vergunningenregister.  Het gaat om minimale vormvoorschriften.

Het ontwerp van vergunningenregister bevat de informatie over de in het verleden behandelde dossiers inzake ruimtelijke ordening, conform de technische normen, die door Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) zijn opgemaakt. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet daarbij ook de mogelijkheid om het vergunningenregister gefaseerd op te maken (zie art. 7.6.2, §2 en §3).

De gemeenten kunnen bij de opmaak van het vergunningenregister begeleiding vragen bij Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving). De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet daarbij ook de mogelijkheid om het vergunningenregister gefaseerd op te maken (zie art. 7.6.2, §2 en §3).
  

De gemeente heeft een vergunningenregister, wat nu?

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar het ontwerp van vergunningenregister in digitale vorm. Het college verzendt dit per aangetekend schrijven of geeft het af tegen ontvangstbewijs, conform de technische normen met betrekking tot het uitwisselingsformaat, ter beschikking gesteld van de gemeente door Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving). Het neemt als bijlage de lijst op van de kadastrale percelen en daaraan gekoppeld het registernummer van de gebouwen en de constructies waarvoor de informatie niet werd teruggevonden.

Het verslag van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar bevat 2 delen, namelijk een algemene beschrijvende evaluatie en dossiergebonden opmerkingen over het ontwerp van vergunningenregister. Het verslag wordt afgesloten door de evaluatie: gunstig of ongunstig. Het college van burgemeester en schepenen brengt de wijzigingen aan in het ontwerp van vergunningenregister die nodig zouden zijn ingevolge de dossiergebonden opmerkingen. Het voegt het volledige verslag toe aan het vergunningenregister.

Het college van burgemeester en schepenen stelt, 75 dagen na ontvangst van het verslag van de GSA, het vergunningenregister vast en maakt het toegankelijk voor het publiek.

Na goedkeuring van het vergunningenregister ontvangt de gemeente subsidies. Voor de gemeenten die vóór 1/01/2009 over een goedgekeurd register beschikten werd ook een subsidie voor de updates van het vergunningenregister voorzien. Meer info over subsidies kan u hier terugvinden.

Voor 15 januari en 15 juli van elk jaar bezorgt de gemeente aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ofwel aangetekend, ofwel tegen ontvangstbewijs een digitaal afschrift van de wijzigingen die gedurende de voorbije zes maanden in het vergunningenregister aangebracht zijn, conform de technische normen met betrekking tot het uitwisselingsformaat, ter beschikking gesteld van de gemeente door Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving). Voor 15 januari bezorgt de gemeente de wijzigingen van de maanden juli tot en met december. Voor 15 juli bezorgt de gemeente de wijzigingen van de maanden januari tot en met juni.