Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Open ruimte en Stad

Het Departement Omgeving is in juli 2016 van start gegaan met een verkenning naar ‘Open ruimte en stad’.

De grondgedachte is dat stedelijke actoren meer een onderdeel moeten worden van de antwoorden op de opgaves voor de open ruimte. De vraag is hoe de (Vlaamse) overheid in contact kan treden met die innoverende actoren, hun goede praktijken kan verbreden en hun lessen kan meenemen in de beleidsontwikkeling.

foto van de Tuinen van Stene (Oostende)  – door Kaat Smets

De Vlaamse Regering heeft 15 juli 2018 haar goedkeuring gegeven aan de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en heeft hierin de strategische krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen voor de komende decennia vastgelegd.

Om uitvoering te geven aan de grote ambities voor de open ruimte zijn bijkomende beleidspistes nodig om werk te kunnen maken van een multifunctioneel en ruimtelijk kwalitatief ingericht openruimtelandschap.

Kansen liggen in het opnieuw gaan verbinden van ‘stad’ en ‘open ruimte’ door middel van nieuwe (ruimtelijke) strategieën die zich enten op nieuwe thema’s, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe instrumenten voor een bovenlokale aanpak.

Op basis van desktop analyse, ontwerp en debat werden inhoudelijk experten op vlak van ruimte, landbouw en landschap binnen en buiten het Vlaamse Omgevingsdomein betrokken in een verkenningstraject dat moet uitmonden in inspirerende en innoverende oplossingsrichtingen voor een nieuw Omgevingsbeleid.

Lees hier de expertenadviezen: